Spring naar de inhoud

Het team

Het team
vlnr: juf Marin, juf Muriel, meester David, juf Marga, juf Kim, juf juf Sakina & juf Karin

Het team 
Het onderwijsteam van School 75 bestaat uit zeven teamleden, waaronder de directeur, de intern begeleider (IB’er en tevens groepsleerkracht), vier groepsleerkrachten en de onderwijsassistent. Daarnaast zijn er 2 vakdocenten HVO en GVO en een vakdocent Bewegingsonderwijs verbonden aan de school. Voor deskundige hulp, advies en ondersteuning kunnen we terecht bij 2 passend onderwijsadviseurs van onze stichting OPO en de KansenCoach van het Sociaal Team.

Directeur 
De directeur van School 75 is David de Jonge. Hij is (onderwijskundig) eindverantwoordelijke van de school. Hij is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag en vrijdag worden de contactten waargenomen door Marian Veldkamp. U kunt dan voor vragen of opmerkingen dan ook bij haar terecht. 

Groepsleerkrachten 
Per groep zijn één of twee leerkrachten aangesteld die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks onderwijs aan de kinderen. De groepsleerkrachten van onze school zijn; Sakina de Haan, Karin Drager, Marga Wubbels, Muriel Gras en Kim Spanjaard. Zie onder Groepsindeling welke leerkrachten voor welke groep verantwoordelijk zijn.
 
Onderwijsassistent
In de school is onderwijsassistent Marian Veldkamp werkzaam. Zij begeleidt kinderen individueel of in groepjes binnen en buiten de klas volgens vooraf (door de groepsleerkracht en Intern Begeleider) opgestelde en periodiek geëvalueerde hulpvragen. 
 
Intern Begeleider 
De Intern Begeleider (Muriel Gras) draagt zorg voor de ondersteuning van leerkrachten bij leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. In samenspraak met de leerkrachten en op basis van opbrengstevaluaties wordt bekeken welke behoeften er zijn en hoe daarin tegemoet kan worden gekomen. Zowel de Intern Begeleider als de onderwijsassistent kunnen kinderen individueel of in groepjes begeleiden binnen en buiten de klas. 

Vakdocenten HVO/GVO

Om tegemoet te komen aan de behoefte voor verdieping van maatschappelijke normen, waarden, verschillende geloven en levensovertuigingen bieden we bij de bovenbouw  godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs (GVO of HVO). Dit zijn vrijwillige vakken die door  de vakleerkrachten Wera Peijters (HVO) en Anita Kloppenburg-Douwstra worden verzorgd. Zie voor vak-inhoud en lesvormen onder ‘Organisatie van het onderwijs’.

Vakdocenten Bewegingsonderwijs

Bij de kleuters in groep 1/2 staat bewegingsonderwijs en spelend leren dagelijks op het programma. De beweeg- en spellessen worden door de groepsleerkrachten van groep 1/2 verzorgd.

Twee maal per week worden er voor de groepen 3 t/m 8 gymlessen gegeven in de gymzaal van de school. Deze lessen worden verzorgd door combi-coach en vakdocent gymnastiek Daniel Kroder en (groeps)leerkracht bewegingsonderwijs Karin Drager.

Ondersteuningscoördinator Passend Onderwijs en de KansenCoach

Voor aanvullende Zorghulp, Zorgadvies en ondersteuning of voor bijvoorbeeld het doen van expertise observaties kunnen we terecht bij de Ondersteuningscoördinatoren Passend Onderwijs  Renate van der Meer en Cindy Hiddema. Vanuit het Sociaal Team heeft KansenCoach Martine Dekker wekelijks spreekuur voor ouder(s) en kind op school. Ook het onderwijsteam maakt gebruik van haar deskundigheid.

Zie voor meer informatie op deze website onder ‘Passend Onderwijs’ en ‘Sociaal Emotionele Ontwikkeling’.

Stagiaires middelbaar onderwijs, MBO en HBO
Jaarlijks bieden wij stageplekken aan voor de lerarenopleiding Pabo Hanze, Pabo Stenden en universitaire Pabo, Hanze/RUG en het middelbaar beroepsonderwijs onderwijsassistent en het CIOS voor sport en spel. Wij willen stagiaires in de gelegenheid stellen ervaring op te laten doen in het werken met kinderen. Vanzelfsprekend wordt van stagiaires verwacht dat ze zich houden aan de afspraken en regels die gelden voor het personeel werkzaam bij het OPO Borger-Odoorn. 

Studenten en scholieren die een MBO-/HBO stageplek zoeken nemen contact op met onze bovenschools stage-coördinator en OpLeider In School (OPLIS) Yvette Bos (y.bos@opoborger-odoorn.nl). Zij regelt centraal voor stichting OPO Borger-Odoorn de stageplekken MBO en HBO en organiseert vervolgens de student-ontmoetingsdagen.

Scholieren van het middelbaar onderwijs kunnen voor een snuffelstage rechtstreeks contact opnemen met de stage-coördinator en tevens directeur van onze school David de Jonge (d.dejonge@opoborger-odoorn.nl). Hij is tevens het aanspreekpunt voor de MBO-stagiaires en Pabo-studenten die bovenschools door Yvette Bos geplaatst zijn (y.bos@opoborger-odoorn.nl).

Netwerk Coördinatoren

Om het onderwijs op de kern- en zaakvakgebieden verder te professionaliseren is er per vakgebied een (netwerk)coördinator aangesteld. Deze coördinator bezoekt bovenschools de netwerkbijeenkomsten van OPO. De coördinator is binnen School75 verantwoordelijk voor zijn/haar vakgebied op gebied van (interne/externe) communicatie, kennisuitwisseling en eventuele training en organisatie van activiteiten vallende binnen het eigen vakgebied. Onze teamleden hebben de volgende coördinatorrollen;

  • David de Jonge (Schoolleidersnetwerk en bovenschoolse portefeuilles ICT en Stage & Opleiden),
  • Muriel Gras (Zorgnetwerk [IB] en Netwerk Natuur en Milieu Educatie – NME),
  • Sakina de Haan (ICT-netwerk),
  • Marga Wubbels (Taal & Leesnetwerk),
  • Karin Drager (Rekennetwerk – RWD),
  • Kim Spanjaard (Cultuurnetwerk – K&C/ICC).
samen uniek