Spring naar de inhoud

Passend Onderwijs

School 75 is aangesloten bij het samenwerkingsverband passend onderwijs 22.02. Dit zijn zowel de reguliere basisscholen als de scholen voor speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Het doel van deze samenwerking is voor ieder kind een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te realiseren. Binnen OPO Borger-Odoorn hebben wij de ondersteuning op de volgende manier vormgegeven. 
 
Ondersteuning op de basisschool 
Het onderwijs op onze school is zo ingericht dat het zoveel mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van de verschillende leerlingen. Ons team van leerkrachten en onze onderwijs-assistent geven dagelijks aan onze leerlingen instructie op maat. We bieden hierbij differentiatie aan bij het aanbod, wij gaan uit van hoge verwachtingen, we monitoren ontwikkeling en we zorgen voor een positief groepsklimaat. De leerkrachten onderhouden contacten met ouders over de vorderingen van de kind (eren) en in welke mate de kinderen ondersteuning nodig hebben. 
 
Op onze school werkt tevens een intern begeleider, naast het team van leerkrachten en onderwijs-assistent. Daarnaast werken we intern en extern samen met professionals. Zoals onze interne ondersteuningscoördinatoren passend onderwijs (onderdeel van het ondersteuningsteam [OT] van OPO) en extern met de jeugdverpleegkundige en schoolarts van de GGD, de logopediste van de GGD, de leerplichtambtenaar en met het sociaal team van de gemeente. Het ondersteuningsteam (OT) biedt de mogelijkheid om mee te kijken en te adviseren in de ondersteuning van de leerlingen en de vervolgstappen die eventueel moeten worden genomen. 
 
Mogelijke vervolgstappen zijn: 
– Een observatie in de groep en het van hieruit geven van adviezen aan de leerkracht. 
– Het aanvragen en laten uitvoeren van een onderzoek bij een externe instantie om de ondersteuningsbehoeften van de leerling duidelijker in kaart te brengen. 
– Het aanvragen van een arrangement bij het schoolbestuur van OPO. Op een aantal momenten in de week kan van hieruit aanvullende ondersteuning aan de leerling/groep leerlingen worden geboden, uitgevoerd door een onderwijsassistent. 
 
Wanneer een arrangement wordt toegekend, stelt de intern begeleider samen met de leerkracht een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor de leerling op. Hierin wordt omschreven hoe de (aanvullende) ondersteuning eruit gaat zien en wat de doelen zijn. Het OPP wordt periodiek met ouders geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Elk half jaar wordt samen met het OT besproken of het arrangement nog steeds noodzakelijk is. 
 
Extra ondersteuning in het gespecialiseerd onderwijs 
Wanneer blijkt dat de school, niet (langer) kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van een leerling, wordt met ouders samen gezocht naar een andere school. Het OT helpt hierbij. Indien nodig kan ook het samenwerkingsverband worden betrokken om een passende plek te vinden. Veelal is dit een plek op een school in het speciaal basisonderwijs (SBO) of in het speciaal onderwijs (SO). 

In onze regio zijn dit voor SBO bv. De Toermalijn en de Catamaran in Emmen en De Baldakijn in Stadskanaal en voor SO De Aventurijn, De Springplank en de Thriantaschool in Emmen. Op deze scholen werken leerkrachten met speciale kennis, ervaring en meer tijd om een leerling te begeleiden. Bij de school werken ook deskundigen die de leerkrachten ondersteunen. De groepen zijn vaak kleiner dan op de gewone basisschool. 

Voor de verwijzing naar een school binnen het gespecialiseerd onderwijs vraagt de reguliere basisschool een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. Het OT begeleidt de school bij deze aanvraag en ouders worden hierin betrokken. 

samen uniek