Spring naar de inhoud

Missie & visie

 

Het is de missie van School75 om de leerlingen optimaal te laten ontwikkelen

in een veilige en vertrouwde leeromgeving,

waarbij ouders betrokken zijn bij het leerproces;

zodat leerlingen zichzelf kunnen zijn

en al spelend lerend met plezier voorbereid zijn op de toekomst.

 

Ons motto: ‘School 75 – Waar verhalen samenkomen!’

 

Hierbij staan 7 kernwaarden op onze school centraal;

  1. Veiligheid – Wij vinden het belangrijk dat de sfeer op school veilig is en dat kinderen met plezier naar school gaan als voorwaarde om op een fijne manier te groeien en verder te ontwikkelen.
  2. (Zelf)vertrouwen – Wij stellen ons Open Eerlijk en Nieuwsgierig op en hebben een groot vertrouwen in de ontwikkeling van de kinderen, ieder op zijn eigen niveau. Waarbij fouten maken mag. Hierbij geven wij het goede voorbeeld. Daarmee stimuleren we een groeiend (zelf)vertrouwen bij de kinderen en een groeiend reflectief vermogen op zichzelf en de omgeving waarbij eigenaarschap op het eigen leerproces voorop staat.
  3. Zichzelf zijn – We vinden het op School 75 belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn, hierbij gezien en gewaardeerd worden, leren trots te kunnen zijn op eigen prestaties en die van de groep en zowel voor zichzelf als voor anderen respect hebben en waardering ongeacht gender, culturele en/of sociale en/of economische en/of religieuze achtergrond of overtuiging.
  4. Lee(r)(f)omgeving – Op School 75 vinden we het belangrijk om de omgeving binnen de school te halen en de school naar buiten, naar de omgeving toe. We vinden het belangrijk onze leerlingen zich bewust te maken van onze agrarische en landelijke omgeving. Hierbij staat zowel de betekenis van de omgeving centraal als die van het kind in de omgeving. Daarvoor betrekken we ouders en kind organisaties, zoals de bibliotheken, IVN, CMK cultuur, sport- en bewegen middels de combi-coaches, als ook VSO, peuterspeelzaal en BSO, de gastouders, het sociaal team met de KansenCoach, herdenkingsorganisatie WO2, het middelbaar onderwijs maar ook buurtbewoners bij festiviteiten en activiteiten zoals het onderhoud van de moestuin of lampionnenoptocht voor de oudere bewoners.
  5. Aandacht – Op School 75 vinden we het belangrijk om oog te hebben voor het individuele kind en voor zijn/haar plek als individu in de groep als geheel. Hierbij houden we rekening met de individuele behoeften en belemmeringen en die van de groep als geheel. Hierbij is het ons doel om de leerlingen cognitief en sociaal en ieder op eigen niveau, met eigen talenten en vaardigheden dusdanig te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Voorop staat het welzijn van het kind. Van daaruit ontwikkelen kinderen zich het beste. Daarom besteden we in de eerste plaats (als mede-opvoeder) aandacht aan de sociaal emotionele vorming en zelfredzaamheid als jonge (volwaardige en respectvolle) burgers in onze maatschappij. In de tweede plaats hebben we grote aandacht voor de vakken taal, spellingen rekenen. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.
  6. Optimale ontwikkeling – Op School 75 bieden we de kinderen een aanbod van doorgaande leerlijnen op zowel cognitief (kennis en vaardigheden) als pedagogisch (sociaal en emotioneel) en talent verrijkend gebied om de leerlingen optimaal zowel individueel als vanuit een groep op het VO voor te bereiden. Hierbij maken we gebruik van zowel digitale leermiddelen (digibord, chromebooks, tablets en i-Pads) als analoge materialen (werkboekjes, schriften etc) vanuit de methodische en niet-methodische vakken.
  7. Betrokkenheid ouders – Op School 75 hechten we grote waarde aan ouderbetrokkenheid en eigenaarschap als medeopvoeders bij de ontwikkeling van de kinderen. Hiertoe organiseren we binnen- en buitenschoolse activiteiten en betrekken we ouders individueel en groepsmatig bij de sociaal, emotionele en cognitieve ontwikkeling van hun kinderen. Ouders worden optimaal geïnformeerd en betrokken door persoonlijk contact en via het ouderplatform Parro. Ook sociaal media zoals Instagram en Facebook worden ingezet om omwonenden en belangstellenden te informeren. Ook de MR en AC (activiteiten commissie ouderraad) zijn betrokken en fungeren als vraagbaak voor ouders.

Voor meer informatie, zie de schoolgids.

samen uniek