Spring naar de inhoud

Organisatie van het onderwijs

School 75 maakt deel uit van de scholengroep Stichting OPO Borger-Odoorn. Wij zijn een openbare school. Dat betekent dat wij de wereld in de klas halen en leerlingen hun waarde en idealen laten ontdekken. Het openbaar onderwijs is van en voor de samenleving.

Dat uit zich in de drie kernwaarden:
Gelijkwaardigheid: Iedereen is evenveel waard en heeft evenveel kansen.
Vrijheid: Je mag jezelf zijn en je stem laten horen.
Ontmoeting: We zijn nieuwsgierig naar elkaar en zorgen voor de omgeving.

Ons openbaar onderwijs is van en voor de hele samenleving en heeft een wettelijke opdracht om leerlingen te laten kennismaken
met alle godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de
samenleving, met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

Dat betekent dat op onze school ieder kind met zijn eigen, unieke verhaal welkom is. Ieders verhaal wordt elke
dag ge- en herschreven. Door wat er ontstaat in de ontmoeting tussen leerlingen onderling en tussen
hen en de school en haar omgeving. Ontmoeting op basis van gelijkwaardigheid, tussen kinderen en
volwassenen die in vrijheid zichzelf kunnen zijn en anderen de vrijheid gunnen dat ook te zijn.

Ons motto:

“School 75: Waar verhalen samenkomen!”

Ons onderwijs is verder ingericht op basis van de kerndoelen van het primair onderwijs. Deze is vertaald in de volgende vakken;

 • Nederlandse taal
 • Engelse taal (bovenbouw)
 • Rekenen en wiskunde didactiek
 • Oriëntatie op mens en wereld
 • Bewegingsonderwijs
 • Cultuureducatie & Kunstzinnige vorming
 • Burgerschap

Kerndoelen die voor alle leergebieden gelden zijn: 

  • Zelfbeeld
  • Werkhouding
  • Sociaal gedrag
  • Planmatig werken
  • Gebruik van uiteenlopende leerstrategieën 

De kerndoelen komen terug in de door ons gebruikte methoden. Die staan vermeld in het schoolplan.

Jonge kind

Jonge kinderen (in leeftijd tot 7 jaar) ontdekken al spelend de wereld. Daarom bieden wij in onze kleutergroepen een rijke omgeving aan, dat aansluit bij de belevingswereld van het jonge kind. Wij werken in thema’s en motiveren kinderen tot spel en nieuwe ervaringen. Wij doen in de kleutergroepen veel aan taalvorming. De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd met het instrument DORR (Dagelijks Observeren Registreren Rapporteren). 

Bewegingsonderwijs 

Twee keer per week op dinsdagmiddag en donderdagmiddag krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 bewegingsonderwijs aangeboden. Hierbij worden de doorgaande leerlijnen van bewegen in het primair onderwijs gehanteerd. De leerlijnen Balanceren, Klimmen, Zwaaien, Over de kop gaan, Springen, Hardlopen, Mikken, Jongleren, Doelspelen, Tikspelen, Doelspelen en Bewegen op Muziek (BOM) komen daarbij aan bod. Op dinsdagmiddag krijgen de kinderen les van combi-coach en vakleerkracht Noortje Grégoire. Op donderdagmiddag krijgen de kinderen les van (groeps)leerkracht bewegingsonderwijs Karin Drager.

Bij de gymlessen worden kinderen vanuit hygiëne oogpunt en vanuit de veiligheid met goedzittende (sport)schoenen/gympen en passende gymkleding verwacht.

GVO/HVO 
In de bovenbouw kunnen ouders kiezen voor Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) of Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO). Dit wordt gegeven door de vakleerkrachten Anita Kloppenburg-Douwstra (GVO) en Wera Peijters (HVO). De les duurt ca. 45minuten en is voor kinderen op vrijwillige basis. 

 •  HVO   De lessen HVO hebben sterke overeenkomsten met Maatschappijleer op de middelbare school. Kinderen onderzoeken levensvragen, overeenkomsten en verschillen tussen mensen en in de maatschappij.  Het gaat hier om het stimuleren en ontwikkelen van kritisch waardenbesef. Thema’s als vrijheid, respect, gelijkwaardigheid, natuur, omgaan met anderen en de wereld om ons heen komen aan bod.  
 •  GVO    Bij het vak GVO komen alle grote wereldreligies zoals het Boeddhisme, Hindoeïsme, Islam, Jodendom en het Christendom aan bod. De lessen over het Christendom zijn dan weer onderverdeeld in Protestantisme en Katholicisme. Ook is er aandacht voor andere levensovertuigingen, tradities, de natuur, respect voor andere culturen en voor elkaar.  Verhalen vertellen en interactie hierover tussen de kinderen en de vakleerkracht vormen de doorgaande lijn.  
 • Notabene: In geen geval wordt er bij GVO gekerstend en/of kinderen overtuigd zich te bekeren tot een bepaald geloof. Juist de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, vrijheid van traditie vieren en andere culturen staan bij dit vak centraal.  

Ouders die principiële bezwaren hebben tegen het volgen van deze lessen kunnen voor aanvang van het nieuwe schooljaar dit kenbaar maken op het aanmeldingsformulier welke in de bovenbouw na de meivakantie wordt uitgereikt. Deze leerlingen krijgen van de groepsleerkrachten vervangende opdrachten (buiten de ruimte waar de HVO- en GVO-lessen worden verzorgd). 

Actief burgerschap en sociale integratie 
Wij zijn als school verplicht in ons onderwijs aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Het betreft de basisnormen- en waarden van onze democratiche samenleving. Bij ons op school is dit in alle vakken verweven, specifiek besteden we er aandacht aan in de lessen wereldoriëntatie en (methodische) Leefstijllessen. Het aanbod is vastgelegd in het document “Actief burgerschap en Sociale integratie”, wat op school ter inzage ligt. 
 
Grote doelen in het schoolplan 
– Op onze school wordt gedifferentieerd lesgegeven volgens het Effectief Direct Instructie Model (EDI). Dit betreft zowel het thema ‘Professionalisering’ als ‘Passend Onderwijs’. 
– Vergroten van de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en eigenaarschap 
– Digitale geletterdheid 
– Verhogen van de opbrengsten van het leesonderwijs 
– VVE 

samen uniek